Poems For James


Missing the Disappeared
By L. Maranan

If by chance you were there when it happened
I wish you did not shut your eyes as you would when lightning strikes
I would want you to remember how he looked
How he reached out in silent horror for you to
Memorize details of the moment
Because he knew it would come to this
Searching is a giant question mark
That hooks the nerves and curses the dark and unknown
It cannot be that he remains just a name
With a fact sheet attached
He  has to be somewhere breathing reaching
For the chance to be with us again.Open Door: for James Balao 

By Cheryl Chyt Daytec-Yangot

I keep looking toward an open door
One night I saw your vivid silhouette
I gingerly reached for it as it crystallized
into a figment of my constant imagination
Must you know about the muffled cries
That punctuate the serenity of night
Or the darkness of promise set against
The backdrop of daylight?
Your sick mother sits in her wheelchair
Oblivious to your disappearance
She keeps asking you to scratch her back

Sometimes, hope looms large
In the prayers of the multitude-
The peasants, students, lawyers,
Teachers, workers, friends
Searching every corner for you
But the torrent of angry typhoons
Dissolves hope so tenuous in its tears


Yesterday, the sun was shining bright
Your friends came. We brewed rice wine
In your grandfather’s prized Ming jar
Our ancestors drank tapuy to celebrate
The old rice is very red, almost violet-
the ones from Kalinga you always liked
We looked at your old photos, writings
Remembered your words, your passions
Your love for truth, justice, equity, honor


Alas, I woke up this morning
To the sound of strong rain hammering on the roof
Droplets of rain are wetting our creaking floor
From the hole you did not patch last month
You missed that or planned to patch it later?
I sit by the window hoping the rain peters out
And sunshine crawls its way inside your room
The radio just announced that six miners
Trapped inside tunnels gave up the ghost
But ten conquered death, shaming the typhoon

A lot of work still needs to be done
My son, the door you left without a word is open
It will remain open until you return.

Alay kay James Balao
Ni Manuel Na-oy


Bukang liwayway, bagong pag-asa, bagong buhay!
Buo ang isip at buhay ang kalamnan sa lumipas na magdamag!
Di mahagilap ang pagtulog sa bigat ng dibdib at walang hanggang pag-aalala
Dinig sampu ng mga hininga, ng inang ayaw panawan ng masidhing damdaming
Masilayan ang dugo't laman na iniluwal sa liwanag ng buhay!


Ang katawang pagal ay ayaw sumuko sa bawat lumilipas na sandali
Sumisidhi ang dagundong ng dibdib na bumuhay sa anak na uliran
Di alintana ang bawat kasinungalingan ng mga bwitreng animo'y mga walang inang
Naghihintay na masilayan ang murang mukha ng minamahal na anak.

Tahan na ina, at taas nuong iwaglit ang bangungot na sumasaklaw
Sa ala-ala ng mahal na anak dahil ito'y pinawi na ng di mabilang na mga kamay
Ng mga kapwang mapagpalang budhi at pusong nagmamahal sa bawat kalayaan
Ng mga anak ng bayang walang takot at tigil sa harap ng tiyak na patutungohan!

Katulad ng inang ayaw panawan ng masidhing pag-aalala sa anak niyang
Hinubog sa mapagpalang kamay at diwa ng katarunga't kalayaan ng mga
Nakararaming mga inakay na patuloy na kinukopkop laban sa mga kaaway ng bayan.
Ikaw ang ama, ang humubog sa anak na nag-alay ng buhay sa bayan at kapwa.


Itindig ang mga paa, mga magulang na uliran
Pagmasdan ang bawa't pagsapit ng dilim, dahil ang dilim ay pangako ng
Isang maaliwalas na bukang liwayway sa dakong silangan!
Liwanag na siyang magsisilbing gabay sa katotohanan o kasinungalingan.

Bukang liwayway, bagong pag-asa, bagong buhay!
Ito ang hinahangad ng bawat taong ayaw panawan ng pagkamakabayan!
Sa lipunang dinarambong ng mga palalo sa paglapastangan ng
Karapatang pantao na siyang biyaya sa bawat nilalang.

Tahan na ama't ina, at ang anak na iniluwal sa liwanag ng buhay
Ay nandito ngayon sa 'yong harapan dala ang pangakong itutuloy
Ang laban sa mga kapwang walang alintana sa mga taong gustong masilayan ang
Bukang liwayway, bagong pag-asa, bagong buhay!